:::

គេហទំព័រព័ត៍មានពីសុវត្ថិភាពអាហារនិងឱសថស្រុកហ័រលៀន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យHualien County Government
គេហទំព័រព័ត៍មានពីសុវត្ថិភាពអាហារនិងឱសថស្រុកហ័រលៀន
គេហទំព័រព័ត៍មានពីសុវត្ថិភាពអាហារនិងឱសថស្រុកហ័រលៀន
ចុចមើល : 159
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:54:00

គឺជាតំបន់ប្រមូលផ្តុំនូវ ព័ត៍មានទាក់ទងនឹងច្បាប់ក្នុងវិស័យអាហារនិងឱសថ ផែនទីបង្ហាញដែលទទួលស្គាន់ពីGHPដែលណែនាំពីអាហារឆ្ងាញ់នៅហ័រលៀន និងហេតុការណ៍ផ្សេងៗពីសុវត្ថិភាពអាហារជាដើម។

Was this information helpful? Yes    No