:::

កាឆែករកព័ត៍មានទាក់ទងនឹងការធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 198
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:52:00

សាធារណៈជនអាច៖
មួយ.ចូលទៅ「គេហទំព័រព័ត៍មានសកលរបស់មជ្ឈមណ្ឌល់ធ្វើតេស្តជំនាញវិជា្ជជី」(http://www.labor.gov.tw)របស់ការិយាល័យអភិវឌ្ឍការងារនៃក្រសួងការងារ ដើម្បីធ្វើការទាញយកគោលការណ៍ធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ហើយក៏មានផ្តល់នូវឯកសារប្រឡងសាក វិញ្ញាសារប្រឡងមុនៗជាដើម។
ពីរ.ចូលទៅ「ជំនួយការគ្រប់គ្រងE」របស់គណកម្មការអភិវឌ្ឍជាតិ ដើម្បីទទួលបានពត៍មានពីការធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។
បី.ទាក់ទងទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទបម្រើឥតគិតថ្លៃឬខ្សែទូរស័ព្ទបម្រើសេវាកម្មទាក់ទងនឹងការធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងការងារដែលមានលេខ(0800-360-800)
បួន.ទៅទិញគោលការណ៍ធ្វើតេស្តជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងពាក្យចុះឈ្មោះនៅផ្សារទំនើបនានា។

Was this information helpful? Yes    No