:::

គម្រោងអភិវឌ្ឍការងារបែបពហុវប្បធម៌របស់ក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 236
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:45:00

ប្រសិនក្រោយពេលលោកអ្នកបាត់បង់ការងារហើយបានមកចុះឈ្មោះរកការងារធ្វើនៅស្ថាប័នបម្រើសេវារកការងារសាធារណៈហើយ ឆ្លងកាត់តាមការណែនាំពីបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវណែនាំអោយចូលរួមអនុវត្តការងារសហគមន៍នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍការងារបែបពហុវប្បធម៌។ គម្រោងអភិវឌ្ឍការងារបែបពហុវប្បធម៌នឹងផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សជូនដល់សហគមន៍ស៊ីវីលដែលចូលរួមក្នុងម្នាក់១២០ទៅ១២៥ដុល្លារតៃវ៉ាន់ និងពី២០ម៉ោងទី១៧៦ម៉ោងក្នុងមួយខែ ដោយយោងតាមលក្ខណៈការងារនិងតម្រូវការការងារជាដើម។ចំពោះពត៍មានដែលទាក់ទងផ្សេងទៀត ស្វាគមន៍ទូរស័ព្ទទៅកាន់ស្ថាប័នបម្រើសេវារកការងារសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬចូលឆែកមើលនៅក្នុង គេហទំព័របម្រើសេវារកការងារនៅតៃវ៉ាន់ ឬអាចទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃទៅសាកសួរខ្សែបម្រើសេវារកការងារ២៤ម៉ោងដែលមានលេខ 0800-777-888។

Was this information helpful? Yes    No