:::

ការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈការងារសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦រៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងចាអ៊ិ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យChiayi City Government
ការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈការងារសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦រៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងចាអ៊ិ
ការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈការងារសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦រៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងចាអ៊ិ
ចុចមើល : 382
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:38:00

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងចាអ៊ិពឹងពាក់ស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីធ្វើការរៀបចំបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈការងារសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារចំនួន៨ថ្នាក់រៀន សូមស្វាគមន៍អ្នកបាត់បង់ការងារដែលមានអាយុគ្រប់១៥ឆ្នាំហើយចង់រកការងារធ្វើ មកចុះឈ្មោះចូលរៀនអោយបានច្រើនកុះករ។ចំពោះគោលការណ៍ចុះឈ្មោះចូលរៀន សូមចូលទៅឆែកនៅគេហទំព័រការិយាល័យសង្គមកិច្ចក្រុងចាអ៊ិ ឬទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ05-2237595។

Was this information helpful? Yes    No