:::

ពិព័រណ៌ការងារស្រុកចាងហ័រប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យChanghua County Government
ពិព័រណ៌ការងារស្រុកចាងហ័រប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
ពិព័រណ៌ការងារស្រុកចាងហ័រប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
ចុចមើល : 205
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:31:00

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ គ្រោងរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៌ការងារចំនួន៤លើក ដែលកាលបរិច្ឆេទនៃកម្មវិធីគឺ ថ្ងៃទី១២ខែមិនា ថ្ងៃទី២៨ខែឧសភា ថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដា និងថ្ងៃទី៣ខែកញ្ញា។ចំពោះពត៍មានទាក់ទងសូមចូលទៅឆែកមើលនៅតំបន់សេវារកការងារនៃការិយាល័យការងារស្រុកចាងហ័រ។

ក្រៅពីដាក់អត្ថបទខាងលើទៅក្នុងតំបន់「រកការងារនិងបណ្តុះបណ្តាល」ចេញទៅ សូមប្រកាសនៅក្នុងតំបន់「ពត៍មានថ្មីៗ」
ខិត្តប័ណ្ណណែនាំពីក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមនិងតំណែងការងារដែលត្រូវការនៅក្នុងពិព័រណ៌ការងារគ្រោងនឹងរៀបដាក់ទុកជាមុនចំនួន២សប្តាហ៍។

Was this information helpful? Yes    No