:::

ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកបម្រើសេវាថែទាំនៃស្រុកភីងតុងប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យPingtung County Government
ចុចមើល : 171
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:28:00

ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកបម្រើសេវាថែទាំនៃស្រុកភីងតុងប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ចំពោះខ្លឹមសារទាក់ទង,សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំទាំរយៈពេលវែងស្រុកភីងតុង

Was this information helpful? Yes    No