:::

ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលការបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ស្ត្រី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Economic Affairs
ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលការបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ស្ត្រី
ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលការបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ស្ត្រី
ចុចមើល : 207
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:20:00

ស៊េរីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញក្នុងការបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ស្ត្រីប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ផ្តើមដំណើការបើកហើយ!

បើសិនជាមិនចង់ដើរផ្លូវវៀងទេ មកចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ‍

ពត៍មានពីការចុះឈ្មោះ
ខ្សែទូរស័ព្ទសាកសួរដោយឥតគិតថ្លៃ៖0800-865-678
ខ្សែទូរស័ព្ទសម្រាប់ចុះឈ្មោះ:07-3321068#25

Was this information helpful? Yes    No