:::

ការឆែកមើលក្រុងឬស្រុកដែលបើកបង្រៀន【វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីសេវាថែទាំ】

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 219
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 09:57:00

មួយ.គម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការកំលាំងពលកម្មក្នុងវិស័យសេវាថែទាំរបស់ប្រទេស បង្កើនគុណភាពនៃសេវាថែទាំ ជម្រុញអោយមានតម្រូវការទីផ្សារការងារបុគ្គលិកបម្រើសេវាថែទាំគ្រួសារ សេវាថែទាំអ្នកជម្ងឺ បង្កើនឱកាសការងារ ព្រមទាំងរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មថែទាំគ្រួសារ និងថែទាំអ្នកជម្ងឺ ។

ពីរ. អ្នកដែលអាចូលរួម៖ ជនដេលមានអាយុចាប់ពី១៦ឆ្នាំឡើងទៅ មានសុខភាពល្អមាំមួន មានបំណងក្លាយជាបុគ្គលិកបម្រើសេវាថែទាំ

បី. ការឆែកមើលវគ្គបណ្តុះបណ្តាល៖ ចំពោះក្រុងស្រុកទូទាំងប្រទេសដែលបើកវគ្គសិក្សានេះ សូមឆែកមើល លើគេហំព័រ

Was this information helpful? Yes    No