:::

ថ្នាក់បង្រៀនបច្ចេកទេសសិល្បៈធ្វើពីសរសៃលោហៈប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNantou County Government
ចុចមើល : 192
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 09:55:00

※កាលបរិច្ឆេទបើកបង្រៀន
១.ដំណាក់កាលទី១៖ចំនួន២លើក នៅម៉ោង14:00-16:30ល្ងាចថ្ងៃទី៤ និងថ្ងៃទី១១ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៦
២.ដំណាក់កាលទី២៖ចំនួន២លើក នៅម៉ោង14:00-16:30ល្ងាចថ្ងៃទី៧ និងថ្ងៃទី១៤ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦។
※ទីតាំងបង្រៀន៖ បន្ទប់រៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារស្រុកណានថូវ
※ពត៍មានទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះសូមមើលគោលការណ៍ចុះឈ្មោះចូលរៀន។

Was this information helpful? Yes    No