:::

ការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈការងារសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងាររៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលស្រុកផឹងហ័រ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យChanghua County Government
ការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈការងារសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងាររៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលស្រុកផឹងហ័រ
ការហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈការងារសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងាររៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលស្រុកផឹងហ័រ
ចុចមើល : 180
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 09:25:00

「ថ្នាក់ហ្វឹកហ្វឺនវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ារងារ」រៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលស្រុងផឹងហ័រ នឹងចាប់ផ្តើមបើកបង្រៀនជាបន្តបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ២០១៦ ដោយបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបាត់បង់ការងារអោយរៀនពីបំនិនការងារ ព្រមទាំងណែនាំសិក្ខាកាមដែលចូលរៀនប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រដែលទាក់ទង បណ្តុះបណ្តាលការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនៃការហ្វឹកហ្វឺន ដើម្បីអាចរកបានការងារធ្វើបន្ទាប់ពីហ្វឹកហ្វឺនចប់។

ចំពោះអ្នកដែលបាត់បង់ការងារគ្រប់រូប អាចទំនាក់ទំនងទៅគ្រប់ស្ថាប័នដែលទទួលបើកថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាល។

Was this information helpful? Yes    No