:::

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយការធានាសុវត្ថិភាពអតិថិជន(អង់គ្លេស)

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យEnvironmental Protection Administration, EY
ចុចមើល : 234
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/17
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/17 下午 01:56:00

ផ្តល់យោបល់ជូនអតិថិជនពេលទិញផលិតផលផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលមានស្លាកសញ្ញាទទួលស្គាល់គុណភាព(ដូចជាCASឬGMPឬស្លាកសញ្ញាអាហារសុវត្ថិភាពជាដើម) នោះគុណភាពផលិតផលទើបអាចធានាបាន។

Was this information helpful? Yes    No