:::

និតិវិធីការងារជូនដំណឹងពីរឿងក្តីភរិយាបរទេសរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 861
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/17
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/17 上午 10:37:00

១.គម្រោងពីវិធានការដោះស្រាយការយកចិត្តទុកដាក់និងអប់រំកុមារនិងអនិតិជនដែលគ្រួសារមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់(រួមទាំងនិតិវិធីរាយការណ៍)
២.ទំនាក់ទំនងនៃមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការការរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងរំលោភផ្លូវភេទនៃគ្រប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស្វ័យត ស្រុក(ក្រុង)
៣.គំនូរនិតិវធីនៃការដោះស្រាយការរាយការណ៍ពីករណី ករណីរំលោភផ្លូវភេទនៃបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មអន្តោប្រវេស្តន៍នៃការិយាល័យយើងខ្ញុំ
៤.និតិវធីនៃការដោះស្រាយការរាយការណ៍ពីករណី ករណីរំលោភផ្លូវភេទនៃបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មអន្តោប្រវេស្តន៍នៃការិយាល័យយើងខ្ញុំ
៥.និតិវធីនៃការជូនដំណឹងរបស់ការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៍ទៅភរិយាបរទេសរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
៦.កំណត់សម្គាល់ពីសកម្មភាពដោះស្រាយរបស់ក្រសួមហាផ្ទៃឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ភរិយាបរទេសឬចិនដីគោកចេញថ្ងៃទី៣/២/២០១៥

Was this information helpful? Yes    No