:::

ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពនិងសុខុមាលភាពសង្គម

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 976
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/17
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/17 上午 10:36:00

មួយ.គោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រជាជន
ពីរ.ច្បាប់ការពារសិទ្ធិផលប្រយោជន៍សុខុមាលភាពកុមារនិងអនិតិជន
បី.ច្បាប់បង្កើតការិយាល័យកិច្ចការសង្គមនិងគ្រួសារ
បួន.ប្រព័ន្ធឆែកមើលគោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីសុខភាពនិងសុខុមាលភាពសង្គម

Was this information helpful? Yes    No