:::

ជំនួយពេលបាត់បង់ការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 1458
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/17
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/23 下午 02:25:00

ពេលដែលពលករជួបនឹងបញ្ហាបាត់បង់ការងារ រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជូននូវជំនួយបួនប្រភេទធំៗ៖ ជាដំបូងពេលដែលពលករបាត់បង់ការងារ អាចទៅស្វែងរកជំនួញ ទទួលបានសេវាពិគ្រោះការងារ ឬរៀបចំចូលរួមវគ្កបណ្តុះបណ្តាលការងារពីរាល់ស្ថាប័ផ្តល់សេវាកម្មការងាររបស់ជាតិទាំងអស់ ។ក្រៅពីនេះក្នុងកំឡុងពេលរកការងារធ្វើដែលគ្មានប្រាក់ចំណូលនេះ លោកអ្នកអាចស្នើរសុំប្រាក់សំណងធានារ៉ាប់រងការបាត់បង់ការងារតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ ឬក្នុងកំឡូងពេលចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការងារអាចបើកថវិការជំនួយរស់នៅបានដែរ។ក្រៅពីនេះទៀត ប្រសិនបើពលករដែលបាត់បង់ការងារនៅមានកូនដែលកំពុងសិក្សាទៀតនោះ អាចស្នើរសុំថវិការជំនួញការសិក្សាបាន។


Was this information helpful? Yes    No