:::

សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍នៃច្បាប់ការងារមូលដ្ឋាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 1353
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/17
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/17 上午 10:21:00

យោងតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការងារមូលដ្ឋានបានកំណត់ថា រាល់ទំនាក់ទំនងការងារពលកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវគោរពតាមច្បាប់ការងារមូលដ្ឋាន។ច្បាប់ការងារមូលដ្ឋានគឺជាច្បាប់ដែលកំណត់ស្តង់ដារទាបបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌការងារ គោលបំណងដើម្បីធានាអោយបានសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់និយោជិត ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជកនិងនិយោជិត ជម្រុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដូចនេះដោយគោរពតាមច្បាប់ការងារមូលដ្ឋានអាចធានានូវប្រយោជន៍និងសិទ្ធិមូលដ្ឋានបំផុតរបស់និយោជិត។រាល់មុខងារឬបុគ្គលិការងារ ដែលស្ថិតក្រោមវិសាលភាព នៃច្បាប់នេះរាល់លក្ខខណ្ឌនិងកិច្ចសន្យារការងារវាងនិយោជកនិងនិយោជក មិនត្រូវទាបជាងស្តង់ដារអប្បបរមាដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះទេ។

Was this information helpful? Yes    No