:::

ការណែនាំពីសេវាកម្មជួយរក្សាការងារដល់អតីតកងទ័ព(និងក្រុមគ្រួសារ)

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យVeterans Affairs Commission, EY
ចុចមើល : 270
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/17
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/17 上午 10:13:00

ដើម្បីជួយបង្កើនឱកាសទទួលបានការងារធ្វើសម្រាប់អតីតកងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេ(រួមទាំងប្រជាជនថ្មីដែលជាស្វាមីភរិយាបរទេស)និងជួយពួកគេក្នុងការរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍអាជីពសម្រាប់អនាគត ខិតខំសម្រេចនូវគោលការណ៍បម្រីសេវា「ផ្តល់ការងារនិងកន្លែងស្នាក់នៅ」ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការធនធានមនុស្សសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ដោយយក「ណែនាំកាងារ」និង「អប់រំណែនាំពីការបង្កើតមុខជំនួញ」ជាគោលដៅនៃកម្មវិធី គណកម្មការអប់រំថែទាំងអតីតកងទ័ពជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីអំពីការងារនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ សន្និសិទ្ធិអប់រំណែនាំពីការបង្កើតមុខជំនួញ អនុវត្តការងារវាយតម្លៃនិងពិគ្រោះពីការងារ និងបង្កើតគេហទំព័រផ្តល់សេវាពីការផ្តល់ការងារនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមនៅទូទាំងប្រទេស សង្ឃឹមថាអាចជួយសម្រួលអោយពួកគេចូលប្រឡូកក្នុងទីផ្សារកាងារ ធ្វើការងារដោយសុខសាន្ត បង្កើតមុខជំនួញដោយរលូន ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជិវិតដោយឋិតថេរ និងបន្តជួយដល់សង្គម។

Was this information helpful? Yes    No