:::

មួយ.ក្រសួងការបរទេស

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Foreign Affairs
ចុចមើល : 1355
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/17
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/17 上午 10:06:00

១.សំណួរចម្លើយពីការស្នើរសុំទិដ្ឋាការ
http://www.boca.gov.tw/lp.asp?ctNode=741&CtUnit=12&BaseDSD=7&mp=1
២.សំណួរចម្លើយពីឯកសារការឯកសារបញ្ជាក់
http://www.boca.gov.tw/lp.asp?ctNode=752&CtUnit=6&BaseDSD=7&mp=1

ពីរ. គណកម្មការចិនដីគោកនៃអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាល-កម្រងសំណួរចម្លើយពីការយកចិត្តទុកដាក់ស្វាមីភរិយាចិនដីគោក
http://www2.mac.gov.tw/NewsGroup.aspx?NewsTypeID=8
បី. សមាគមន៍មូលនិធិផ្លាស់ប្តូរហាយស្យ៉ានៃក្រុមអ្នកច្បាបៈហរិញ្ញវត្ថុ-សំណួរចម្លើយ
http://www.sef.org.tw/lp.asp?CtNode=4825&CtUnit=2216&BaseDSD=7&mp=1
បួន.ការិយាល័យអន្តោប្រវេស្តន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ-សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?ctNode=29665&CtUnit=16417&BaseDSD=7&mp=1

Was this information helpful? Yes    No