:::

សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍នៃច្បាប់ការងារមូលដ្ឋាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 322
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/17
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/17 上午 09:47:00

អនុលោមតាមច្បាប់ការងារមូលដ្ឋានបានកំណត់ថា រាល់ទំនាក់ទំនងការងារពលកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ការងារមូលដ្ឋាននេះបានទាំងអស់។ច្បាប់ការងារមូលដ្ឋានបានកំណត់នូវស្តង់ដារទាបបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌការងារ ដើម្បីធានាអោយបាននូវសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់និយោជិត រឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងការងារពលកម្ម ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ។សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់និយោជិតនឹងត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ការងារមូលដ្ឋាន។រាល់មុខជំនួញឬលក្ខខណ្ឌចុះកិច្ចសន្យារវាងបុគ្គលិក និយោជកនិងកម្មករពលកម្ម មិនត្រូវទាបជាងស្តង់ដារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ការងារមូលដ្ឋាននេះទេ។
ប្រសិនបើមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ សូមទាក់ទងទៅកាន់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលពលកម្មការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកក្រុងដែលលោកអ្នករស់នៅ ចំពោះលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសូមចូលទៅអានក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រួសួងការងា។

Was this information helpful? Yes    No