:::

កំណត់សម្គាល់អំពីការពិនិត្យរោគឆ្លងពេលឆ្លងដែន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យCouncil of Agriculture, Executive Yuan, R.O.C.
ចុចមើល : 1197
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 下午 04:10:00

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ខែតុលាឆ្នាំ២០០៨មក ចំពោះអ្នកដំណើរឆ្លងដែនចូលមកណាដែលមានយកមកជាមួយនឹងសត្វ រុក្ខជាតិនិងផលិតផលចេញពីវា មិនមានចេតនាស្នើរសុំការិយាល័យឆ្លងដែននៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឬមិនស្នើយសុំការិយាល័យឆ្លងដែនដើម្បីពិនិត្យរោគឆ្លង ឬត្រូវបានឆែកឃើញនោះ ក្រៅពីផាកពិន័យប្រាក់ចាប់ពី៣០០០ដុល្លារតៃវ៉ាន់ឡើងដៅ ប្រសិនបើខុសនឹងច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការ។ ដូចនេះសូមមហាជនទាំងឡាយ កុំនាំយករុក្ខជាតិ សត្វនិងផលិតផលចេញពីវាតាមខ្លួនពេលធ្វើដំណើរឆ្លងដែនទៅក្រៅប្រទេស តែប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវតែយកតាមខ្លួននោះ សូមទាក់ទងទៅកាន់គណកម្មការកសិកម្មនៃអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលដើម្បីសាកសួរពីគោលការណ៍ទាក់ទងនឹងការពិនិត្យជម្ងឺឆ្លង ហើយព្រមទាំងពេលឆ្លងដែនចូលត្រូវបង្ហាញជូនគយឬនាយកដ្ឋានយើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ជៀសវាងការមានទោស។
• សេចក្តីណែនាំ
• ការពិនិត្យជម្ងឺឆ្លងពេលអ្នកដំណើរយកសត្វនិងផលិតផលសត្វចូល
• ការពិនិត្យជម្ងឺឆ្លងពេលអ្នកដំណើរយករុក្ខជាតិនិងផលិតផលរុក្ខជាតិចូល
• ការពិនិត្យជម្ងឺឆ្លងពេលអ្នកដំណើរយកសត្វនិងផលិតផលសត្វចេញ
• ការពិនិត្យជម្ងឺឆ្លងពេលអ្នកដំណើរយករុក្ខជាតិនិងផលិតផលរុក្ខជាតិចេញ
• ឯកសារច្បាប់យោងនៃបទល្មើសនិងការពិន័យ

Was this information helpful? Yes    No