:::

បង្អួចសាកសួរពីការចំណាយ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យConsumer Protection Committee, Executive Yuan
ចុចមើល : 1198
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/6/1 上午 11:27:00

នៅពេលដែលកើតមានទំនាស់ដោយសារការចំណាយពេលលោកអ្នកទិញផលិតផលឬសេវាកម្មនោះ លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅខ្សែបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនទូទាំងប្រទេសដែលមានលេខ「1950」ដើម្បីស្នើរសុំការសម្របសម្រួលពីមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មអតិថិជនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស្វ័យត ឬស្រុកឬក្រុងដែលលោកអ្នកស្នាក់នៅ ឬមួយទូរស័ព្ទទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអតិថិជនរបស់អធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលដែលមានលេខ(02)3356-7706~08ដើម្បីសាកសួរពត៍មាន។
ឬមួយក៏អាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រធានាអតិថិជនរបស់អធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលដែលមានអាសយដ្ឋានhttps://appeal.cpc.ey.gov.tw/WWW/Default.aspx   ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹង។

Was this information helpful? Yes    No