:::

សេចក្តីណែនាំពីសេវាកម្មបង្កើតគណនីប្រៃសនីយ៍សម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យChunghwa Post Co., Ltd.
ចុចមើល : 1110
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 下午 04:02:00

ការមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការក្តាប់ច្បាស់ពីចំណូលនិងចំណាយរបស់គ្រួសារ គឺជាមូលដ្ឋាននៃសុភមង្គលគ្រួសារ ដូចនេះបន្ទាប់ពីមកដល់តៃវ៉ាន់ ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីអាចទៅប៉ុស្តិ៍ប្រៃសនីយ៍ដែលនៅជិតអ្នកដើម្បីបង្កើតគណនីផ្ទាល់ខ្លួនមួយ ដើម្បីប្រើជាផែនការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បតិ ឬអាចប្រើជាគណនីសម្រាប់ទទួលប្រាក់បៀវត្ស៍ក៏បាន។
ចំពោះពត៍មានពីការបើកគណនីសូមទាក់ទងទៅកាន់ប្រៃសនីយ៍ចិន។

Was this information helpful? Yes    No