:::

របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអប់រំសម្របខ្លួនរបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 213
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/6/1 上午 11:44:00

1.របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអប់រំសម្របខ្លួនរបស់ស្វាមីភរិយាបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤
2.របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអប់រំសម្របខ្លួនរបស់ស្វាមីភរិយាបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
3.របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអប់រំសម្របខ្លួនរបស់ស្វាមីភរិយាបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំ២០១២
4.របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអប់រំសម្របខ្លួនរបស់ស្វាមីភរិយាបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំ២០១១(DOC file)
5.របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអប់រំសម្របខ្លួនរបស់ស្វាមីភរិយាបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំ២០១០(DOC file)
6.របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអប់រំសម្របខ្លួនរបស់ស្វាមីភរិយាបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំ២០០៩(DOC file)
7.របាយការណ៍លទ្ធផលនៃការអប់រំសម្របខ្លួនរបស់ស្វាមីភរិយាបរទេសដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំ២០០៧(DOC file)

Was this information helpful? Yes    No