:::

ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 223
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/6/1 上午 11:42:00

1.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៣(DOC file)
2.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសចាប់ពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៥(DOC file)
3.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០០៦(96.03.06)(DOC file)
4.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៦(96.05.09)(DOC file)
5.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០០៧(96.11.08)(DOC file)
6.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៧(DOC file)
7.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០០៨(DOC file)
8.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៨(DOC file)
9.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០០៩(PDF file)
10.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៩(DOC file)
11.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១០(DOC file)
12.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០១០(DOC file)
13.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១១(DOC file)
14.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០១១(DOC file)
15.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១២
16.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០១២
17.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៣(DOC file)
18.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣(DOC file)
19.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៤(DOC file)
20.ប្រភេទការរៀបចំវិធានការអប់រំថែទាំសម្រាប់ស្វាមីភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោកចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤(PDF file)

Was this information helpful? Yes    No