:::

របាយការណ៍ស្តីពីគម្រោងវិធានការអប់រំថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 221
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/6/1 上午 11:33:00

1.របាយការណ៍ស្តីពីការជួយអប់រំដល់ភរិយាបរទេស បញ្ហាសង្គមស៊ីវិលនិងគម្រោងបង្កើតមូលនិធិអប់រំថែទាំ(កិច្ចប្រជុំនៅអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលថ្ងៃទី២៧ខែតុលាឆ្នាំ២០០៤)
2.របាយការណ៍ស្តីពីគម្រោងជួយអប់រំដល់ភរិយាបរទេស(កិច្ចប្រជុំនៅអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលថ្ងៃទី២៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៣)
3.របាយការណ៍ស្តីពីគម្រោងវិធានការអប់រំថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី(កិច្ចប្រជុំអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលថ្ងៃទី៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០០៣)

Was this information helpful? Yes    No