:::

ដំណើរវិវត្តនៃវិធានការអប់រំថែទាំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 207
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/6/1 上午 11:35:00

1.វិធានការអប់រំថែទាំភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក(កែតម្រូវនៅថ្ងៃទី២៦ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៤)(DOC file)
2.វិធានការអប់រំថែទាំភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក(កែតម្រូវនៅថ្ងៃទី២៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣)(DOC file)
3.វិធានការអប់រំថែទាំភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក(កែតម្រូវនៅថ្ងៃទី២៩ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១២)(DOC file)
4.វិធានការអប់រំថែទាំភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក(កែតម្រូវនៅថ្ងៃទី២៩ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១១)(DOC file)
5.វិធានការអប់រំថែទាំភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក(កែតម្រូវនៅថ្ងៃទី៩ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១០)(DOC file)
6.វិធានការអប់រំថែទាំភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក(កែតម្រូវនៅថ្ងៃទី១២ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០០៩)(PDF file)
7.វិធានការអប់រំថែទាំភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក(កែតម្រូវនៅថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៨)(PDF file)
8.វិធានការអប់រំថែទាំភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក(កែតម្រូវនៅថ្ងៃទី២០ខែសីហាឆ្នាំ២០០៨)(DOC file)
9.វិធានការអប់រំថែទាំភរិយាបរទេសនិងចិនដីគោក(កែតម្រូវនៅថ្ងៃទី១០ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០០៤) (DOC file)

Was this information helpful? Yes    No