:::

ការស្នើរសុំមូលនិធិអភិវឌ្ឍប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីអនឡាញ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 251
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 下午 02:17:00

ការស្នើរសុំ មូលនិធិអភិវឌ្ឍប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីអនឡាញ:
ប្រព័ន្ធស្នើរសុំជំនួយនិងគ្រប់គ្រងមូលនិធិអភិវឌ្ឍប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

Was this information helpful? Yes    No