:::

ការសាកសួរពីការហ្វឹកហាត់កំលាំង ការហ្វឹកហាត់ការស្វែងរកកាងារ ការហ្វឹកហាត់ការងារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីឡាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យE-Land County Government
ចុចមើល : 398
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:52:00

មន្ទីរការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីឡានមានផ្តល់ជូនប្រជាជនចំណូលថ្មីនិងអ្នកផ្ទះរបស់ពួកគេ(រួមប្រទេស)នូវការហ្វឹកហាត់ការងារ ការហ្វឹកហាត់ការស្វែងរកការងារ និងការហ្វឹកហាត់ការងារផ្សេងៗដូចជា៖

មួយ. គំរោងហ្វឹកហាត់ការងារជាក់ស្តែងសំរាប់អ្នកបាត់បង់ការងារ
ពីរ.គំរោងបែបបទហ្វឹកហាត់ជំនាញសំរាប់ប្រជាជនចំណូលថ្មី
បី.ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មការងារនិងការស្វែងរកគូស្រករ៖ ដោយមានដាក់បញ្ចសេវាកម្មការងារ បង្កើតកម្មវិធីទំនាក់ទំនងទ្រង់ទ្រាយធំ កម្មវិធីទំនាក់ទំនងនៅពេលយប់ កាសែតស្វែងរកបុគ្គលិកដោយឥតគិតថ្លៃ តំបន់ការងាររបស់អ្នកចំណូលថ្មី(ធនាគារធនធានមនុស្សអ៊ីឡាន) ផ្តល់សេវាកម្មស្វែងរកការងារដល់ប្រជាជន ស្វែងរកបុគ្គលិកសំរាប់រោងចក្រ និងសេវាកម្មស្វែងរកគូស្រករ ។

Was this information helpful? Yes    No