:::

ថ្នាក់ហ្វឹកហាត់ការងារសំរាប់ប្រជាជនចំណូលថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃណាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTainan City Government
ចុចមើល : 238
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:51:00

ដើម្បីបង្កើនបច្ចេកទេសការងារសំរាប់អ្នកបាត់បង់ការងារ បង្កើនលក្ខខណ្ឌក្នុងការត្រលប់ទៅធ្វើការសារជាថ្មីអោយកាន់ប្រសើរ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មរបស់ក្រសួងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃណានបានបង្កើតថ្នាក់ហ្វឹកហាត់សំរាប់អ្នកបាត់បង់ការងារ ដោយរួមមានថ្នាក់សំអាងការ សំអាងសក់ កុំព្យូទ័រ ម្ហូបអាហារ សេវាកម្ម សេវាកម្មជំនាញ ជំនាញរចនាផ្សេងៗជាច្រើន ។

Was this information helpful? Yes    No