:::

សេវាកម្មការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ចុចមើល : 265
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:39:00

គេហៈទំព័រការងាសំរាប់ប្រជាជនចំណូលថ្មីក្នុងក្រុងតៃប៉ិមានប្រធានបទចំបងគឺ "កំរងការងារ" ដោយមានការរៀបរាប់ពីការខ្ចីបុលធនាគារ ការបង្កើតការរកស៊ី សេវាកម្មការងារ ការហ្វឹកហាត់ការងារនិងព័ត៌មានផ្សេងៗនៅទីតាំងសេវាកម្មការងារក្នុងក្រុងតៃប៉ិទាំងមូល ។

លោកអ្នកអាចទៅធ្វើការចុះឈ្មោះនៅទីតាំងសេវាកម្មការងារដែលនៅជិតបំផុតឬចូលទៅកាន់គេហៈទំព័រខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនង៖
១ សេវាកម្មការងារដែលមានលេខទូរស័ព្ទលេខ ២៥៩៤ ២២៧៧(ចែកបណ្តាញ៖ ៧១២ សំរាប់ផ្នែករកគូស្រករ ចែកបណ្តាញ៖ ៧៨១ សំរាប់ផ្នែករកគូស្រករនៅចិនដីគោក) ។
២ គេហៈទំព័រសេវាកម្មការងាររបស់ធនាគារធនធានមនុស្សតៃប៉ិក្នុងក្រុងតៃប៉ិ
៣ ទីតាំងបំរើសេវាកម្មទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុងតៃប៉ិ និងសាខាធំ

Was this information helpful? Yes    No