:::

ការណែនាំសង្ខេបពីការងារនិងការហ្វឹកហាត់ដល់ប្រជាជនចំណូលថ្មីរបស់ភីងតុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យPingtung County Government
ចុចមើល : 242
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:38:00

រដ្ឋាភិបាលភីងទុងដោយផ្អែកលើតំបន់ រោងចក្រ និងតំរូវការរបស់អ្នករកការងារ ធ្វើការផ្តល់ជូននូវការសាកសួរពីការងារ សាកសួរពីច្បាប់ សាកសួរពីការហ្វឹកហាត់ ការបង្កើតការងារ ការសហការ ការណែនាំការងារនិងមេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញការងារ ។

Was this information helpful? Yes    No