:::

មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហាត់ការងាររបស់ក្រសួងការងាររដ្ឋាភិបាលក្រុងកាវហុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ចុចមើល : 214
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:38:00

មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហាត់ការងាររបស់ក្រសួងការងាររដ្ឋាភិបាលក្រុងកាវហុងមានផ្តល់សេវាកម្មហ្វឹកហាត់ការងារនិងផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកដែលចង់បានការងារធ្វើ ។ បច្ចុប្បន្ននេះមជ្ឈមណ្ឌលមានទីតាំងចំនួន ៥ ក្នុងតំបន់សាធារណៈភីងអ៊ី តំបន់ឧស្សាហកម្ម ទីតាំងជាអ៊ីនជាដើម ហើយក៏មានបញ្ចសេវាកម្មការងារចំនួន ១១ ដែលមានបុគ្គលិកជំនាញផ្តល់ការងារទូទៅដល់បុគ្គលិកក្នុងតំបន់ សេវាកម្មរកអ្នកមានទេពកោសល្យ(មិនរួមបញ្ចូលអ្នកបាត់បង់ការងារ និងការហ្វឹកហាត់ការងារដល់អ្នកបាត់បង់ការងារដែលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបញ្ចូនមកឡើយ) ដែលនឹងធ្វើអោយសេវាកម្មការងារកាន់តែមានភាពទំលំទូលាយ ។

Was this information helpful? Yes    No