:::

សេវាកម្មការងារសំរាប់ប្រជាជនចំណូលថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រុងតៃណាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTainan City Government
ចុចមើល : 222
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:37:00

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មការងាររបស់ក្រសួងការងារនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃណានមានផ្តល់សេវាកម្មស្វែងរកគូស្រករបរទេសនិងជនជាតិចិនដីគោក ដែលរួមមានការចុះបញ្ចីការងារ ការស៊ើបសួរពីការងារ ការធ្វើបែបបទជំរុញការងារស្រាវជ្រាវ និងការណែនាំការងារ ។

ដោយមានការបង្កើតជាសន្និសិទ្ធិស្វែងរកការងារសំរាប់ប្រជាជនចំណូលថ្មីដែលទទួលរងនូវអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារដល់ស្ត្រីភេទទន់ខ្សោយ ដោយអត្ថន័យនៃការបើកសន្និសិទ្ធិនេះរួមមានការណែនាំព័ត៌មានសេវាកម្មការងាររបស់រដ្ឋាភិបាល ការត្រៀមខ្លួនសុំការងារធ្វើ ការលើកកំពស់សមត្ថភាពការងារនិងលទ្ធផលការងារផ្សេងៗ ក៏មានផ្តល់សេវាកម្មបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងការស្វែងរកការងារផងដែរ ហើយក៏មានការចែករំលែកបទពិសោធការងារនិងកម្មវិធីសាកសួរផ្សេងៗដើម្បីលើកកំពស់សមត្ថភាពការងារផ្ទាល់ខ្លួន ។

Was this information helpful? Yes    No