:::

សេវាកម្មស្វែងរកការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលចាងហួរ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យChanghua County Government
ចុចមើល : 225
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/16 上午 11:36:00

សហគ្រាសផែនទីចាងហួរបានបង្កើតសេវាកម្មការងារក្នុងតំបន់ ដោយធ្វើការបញ្ចូលនូវព័ត៌មានក្នុងការស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យទូទាំងតៃវ៉ាន់និងព័ត៌មានស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យក្នុងតំបន់ ។ ក្នុងតំបន់ពិសេសនេះ នឹងមានការរាយការពីការងារ ផែនទីព័ត៌មានការងារ ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ការងារ និងការផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានថ្មីបំផុតទាក់ទងនឹងការងារ ។

Was this information helpful? Yes    No