:::

បង្អួចទំនាក់ទំនងអប់រំជួយប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនៅគ្រប់ស្រុកក្រុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 227
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/16
ថ្ងៃខែថ : 2016/6/1 上午 11:45:00

កម្រិតស្រុកក្រុង

លេខទូរស័ព្ទ

គោលនយោបាយប្រជាសាស្ត្រនៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការស៊ីវីលក្រុងតៃប៉ិ

02-27256261

កអត្រានុកូលដ្ឋាននៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការស៊ីវីលក្រុងស៊ីនប៉ី

02-29603456#8016

កគម្រោងទូទៅសម្រាប់ស្ត្រីនៃការិយាល័យសង្គមក្រុងថោវយាន់

03-3347368

កអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុកផឹងហ័រ

04-7531743

កអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុកអ៊ីឡាន

03-9251000#3011

កអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុងហ័រលៀន

03-8228557

កសុខុមាលភាពសង្គមនៃការិយាល័យសង្គមកិច្ចស្រុងភីងតុង

08-7320415#5315

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលក្រុងចាអ៊ិ

05-2254321#343

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុកជីនមិន

082-318823#62523

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុកចាអ៊ិ

05-3620123#403

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុកណានថូវ

049-2246063

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលក្រុងថាយណាន

06-3901087

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុកមែវលិ

037-370576

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុកស៊ីនជូ

03-5518101#2175

នាយកដ្ឋានកិច្ចការស៊ីវីលក្រុងកោស្យ៉ុង

07-7995678#5139

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលក្រុងជីឡុង

02-24312145

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលក្រុងថាយចុង

04-22289111#29612

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុកយុនលីន

05-5320199

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលស្រុកផឹងហ៊ូ

06-9274400#322

ការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលក្រុងស៊ីនជូ

03-5216121

រដ្ឋាភិបាលស្រុងលៀនជាំង

083623884

រដ្ឋាភិបាលស្រុកថាយតុង

089343639

Was this information helpful? Yes    No