:::

၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖျင်တုံးခရိုင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဝန်ဆောင်သူကိုလေ့ကျင့်ပေးသင်တန်း အတန်းစဉ်၊ သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာကို

Label
Location
၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖျင်တုံးခရိုင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဝန်ဆောင်သူကိုလေ့ကျင့်ပေးသင်တန်း အတန်းစဉ်၊ သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာကို
၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖျင်တုံးခရိုင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဝန်ဆောင်သူကိုလေ့ကျင့်ပေးသင်တန်း အတန်းစဉ်၊ သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာကို
Hit : 191
Date : 2016/4/20
Updated : 2017/12/6 上午 11:45:00

၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖျင်တုံးခရိုင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ဝန်ဆောင်သူကိုလေ့ကျင့်ပေးသင်တန်း အတန်းစဉ်၊ သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာကို ဖျင်တုံးခရိုင်ကာလရှည်ပြုစုစောင့်ရှောက်စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာဝဘ်ဆိုက်တွင်ကြည့်ရှုပါ (http://www.pthg.gov.tw/care/Default.aspx) ။

Was this information helpful? Yes    No