:::

၂၀၁၆ ခုနှစ် တိုက်ရိုက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူလှုပ်ရှားမှု ၄ ပွဲကို အကြီးအကျယ်ကျင်းပရန်စီမံထားသည်။

Label
Location
၂၀၁၆ ခုနှစ် တိုက်ရိုက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူလှုပ်ရှားမှု ၄ ပွဲကို အကြီးအကျယ်ကျင်းပရန်စီမံထားသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် တိုက်ရိုက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူလှုပ်ရှားမှု ၄ ပွဲကို အကြီးအကျယ်ကျင်းပရန်စီမံထားသည်။
Hit : 241
Date : 2016/4/20
Updated : 2017/12/6 上午 11:30:00

၂၀၁၆ ခုနှစ် တိုက်ရိုက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူလှုပ်ရှားမှု ၄ ပွဲကို အကြီးအကျယ်ကျင်းပရန်စီမံထားသည်။ ကျင်းပမည့်အချိန်မှာ မတ်လ ၁၂ ရက်၊ မေလ ၂၈ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် နှင့် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကို ကျန်းဝခရိုင်အစိုးရအလုပ်သမားရုံးအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍသို့သွားရောက်ရှာဖွေစုံစမ်းနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No