:::

การแนะแนวส่งเสริมการศึกษาของผู้พำนักใหม่และบุตรของอำเภอนิวไทเป

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 229
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 下午 02:29:00

อำเภอนิวไทเปจัดโดยเฉพาะในการส่งเสริมแนะแนวกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้พำนักใหม่และบุตร ซึ่งมีหัวข้อด้วยกัน ดังนี้ :
(หนึ่ง) การเรียนศึกษาภาษาของผู้พำนักใหม่
(สอง) ส่งเสริมการศึกษาของบุตรผู้พำนักใหม่
(สาม) ส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้พำนักใหม่
(สี่) บริการสวัสดิการของผู้พำนักใหม่
(ห้า) การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
(หก) โครงการปลูกฝังลูกผู้พำนักใหม่ในการ ยื้ดอกอย่างสง่าผ่าเผย

Was this information helpful? Yes    No