:::

เมื่อได้รับบัตรพำนักที่อยู่อาศัยแล้วไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 238
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/3/14 上午 10:51:00

เพื่อเพิ่มการดูแลเอาใจใส่ให้กับคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่รวมถึงผู้พำนักใหม่ให้มากขึ้น นับตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน กันยายน ปี 100 ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เพิ่ม คำว่า “ ผู้ถือบัตรนี้ ไม่ต้องทำเรื่องร้องขอใบอนุญาตทำงาน ” เข้าไปในบัตรพำนักอยู่อาศัยของคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อคุ้มครองสิทธิการทำงานของพวกเขา
ตาม “ กฏหมายว่าด้วยการบริการการจ้างงาน ” และข้อกำหนดที่มีความเกี่ยวข้องกับ “ กฏระเบียบของไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ ” และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง คู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อได้บัตรพำนักอยู่อาศัยแล้วสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน ซึ่งไม่เหมือนกับชาวต่างชาติทั่วไป ที่เมื่อได้บัตรพำนักอยู่อาศัยแล้ว
ต้องทำเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สายตรง : 02-23889393 ต่อสาย 3122

Was this information helpful? Yes    No