:::

ใบรายการของศูนย์บริการฝึกอบรมของครอบครัวผู้พำนักใหม่หรือคู่สมรสชาวต่างชาติ

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 246
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/12/1 下午 02:33:00

รายละเอียดศูนย์กลางการให้บริการของครอบครัวผู้พำนักใหม่
1.บุคคลที่ให้บริการ :ต้องเป็นคู่สมรสชาวต่างชาติและสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก

2.หัวข้อในการให้บริการ:
(1) จัดการในแต่ละเรื่อง:เสนอบริการสอบถามเกี่ยวกับบัตรประจำตัวต่าง ๆ ,
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการแต่งงานความสัมพันธ์ในครอบครัว,ช่วยเหลือในเรื่องเศรษการเงินและการหางานทำ,ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร,ให้บริการสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ,ให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจและอารมณ์, ให้คำปรึกษาแนะนำ
ทางด้านจิตใจและแนะนำหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องต่างๆ .
(2)ให้บริการสนับสนุนในส่วนบุคคล –สนับสนุนการพัฒนาในส่วนของกลุ่ม :โดยผ่านจากองค์กรณ์มืออาชีพเป็นผู้นำให้คำปรึกษา, ช่วยเหลือคู่สมรสชาวต่างชาติ
ฝึกฝนให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ในหมู่คณะในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกัน,
สร้างเว็ปใชด์ในส่วนของการสนับสนุนสังคมที่ดีและเพิ่มประสิทธภาพในการปรับความ
เข้าใจที่ดีต่อกันในครอบครัว .
(3) เสนอบริการสนับสนุนเกี่ยวกับครอบครัว – กิจกรรมของพ่อแม่กับลูก, กิจกรรมของครอบครัวกับครอบครัวของญาติพี่น้อง :โดยผ่านแผนการกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ ,เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของแม่กับลูกและกับเพื่อน ๆ ,และเพื่อให้ครอบครัวของผู้พำนักใหม่มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกเพื่อพบปะสังสรรค์เพิ่มเติมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

3.แนบใบรายการของรายละเอียดที่ชัดเจนของศูนย์บริการผู้พำนักใหม่ในแต่ละเขตในแต่ละเมือง


Was this information helpful? Yes    No