:::

นโยบายแผนการ การดำเนินการให้คำปรึกษาแนะแนวในการปรับตัวในการใช้ชีวิตของ

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 248
วันที่ : 2016/3/14
อัปเดต : 2016/6/1 上午 09:32:00

เพื่อที่จะดำเนินการตามนโยบายแผนงานการส่งเสริมเผยแพร่ให้กับคู่สมรสใหม่ ,
เกี่ยวกับการยกระดับเพิ่มความสามารถในการปรับตัวในการใช้ชีวิต ,
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในไต้หวัน , ร่วมกันสร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับสังคม , สร้างสรรค์ครอบครัวให้มีความสุข ,
หลีกเลี่ยงปัญหาครอบครัวต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของสังคมได้ดังนั้นสำนักงานตรวจ
คนเข้าเมืองจึงได้ทำการจัดตั้ง「นโยบายแผนการ การดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะแนว
ในการปรับตัวในการใช้ชีวิตของผู้พำนักใหม่」นโยบายแผนการนี้จะให้บริการรวมด้วย
คู่สมรสชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนเป็นบุคคลไต้หวัน ,บุคคลไร้สัญชาติ ,
ชาวจีนแผ่นดินใหญ่และชาวฮ่องกงมาเก็า , หรือบุคคลที่ได้รับสัญชาติไต้หวันแล้วแต่
มีความต้องการในหัวข้อนี้
ตามของเดิม :
1.นโยบายแผนการการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะแนวในการปรับตัว
ในการใช้ชีวิตของคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่(แก้ใขเดือนมิถุนายนปี 104)
2.ตามขั้นตอนและเงื่อนไขในขณะนี้ในการเข้ามาอยู่อาศัยไต้หวันของคู่สมรสชาวต่างชาติและชาวจีนแผ่นดินใหญ่(หน่วยงานวุฒธิสภาการวางแผนเศรษฐกิจวันที่ 16 เดือนมิถุนายนปี 93)
3.มาตรการการให้บริการแนะแนวเผยแพร่ให้กับครอบครัวของคู่สมรสชาวต่างชาติ
และคู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่ (เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปี 93)
4.นโยบายแผนการการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะแนวในการปรับตัว
ในการใช้ชีวิตของคู่สมรสชาวต่างชาติ(ประกาศ วันที่ 28 เดือนธันวาคมปี 88 ,แก้ใขเดือนเมษายนปี 94)

Was this information helpful? Yes    No