:::

Giới thiệu sơ lược về việc làm và đào tạo năng lực Cư dân mới - Huyện Bình Đông

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuPingtung County Government
Lượt : 281
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:38:00

Chính phủ Huyện Bình Đông dựa vào đặc tính nhu cầu khác nhau của đối tượng xin việc và chủ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp tư vấn việc làm thích hợp, tư vấn pháp luật, khai thác cơ hội việc làm, kết hợp và giới thiệu việc làm, mở các chương trình giảng dạy và đào tạo, thúc đẩy công ăn việc làm liên quan.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không