:::

Thông tin liên lạc nhân viên thông dịch về mặt vệ sinh y tế - Huyện Kim Môn

nhãn
vị trí
Lượt : 170
Ngày : 2016/3/11
Cập nhật : 2016/3/11 下午 02:14:00

Cơ quan : Trung tâm phục vụ gia đình hôn phối nước ngoài Kim Môn

Điện thoại : 082-335690、082-332756

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không