:::

နိုင်ငံသားသစ်အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်လမ်းညွှန်ကဏ္ဍ

Hit : 212
Date : 2016/3/11
Updated : 2017/12/6 上午 11:31:00

နိုင်ငံသားသစ်အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်လမ်းညွှန်ကဏ္ဍ်ပံ့ပိုးမှု : နောက်ဆုံးဖွင့်နိုင်ငံသားသစ်အလုပ်လစ်လပ်၊ နိုင်ငံသားသစ်ဆိုင်ရာသတင်း၊ နိုင်ငံသားသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၊ နိုင်ငံသားသစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် စသည့်လင့်ခ်။

Was this information helpful? Yes    No