:::

ဒေသဆိုင်ရာမိသားစုပညာရေးစင်တာ

Label
Location
Hit : 249
Date : 2016/3/11
Updated : 2017/12/5 下午 04:58:00

ဒေသဆိုင်ရာမိသားစုပညာရေးစင်တာ

unit

website

address

tel.

ကြီးလုံမြို့အစိုးရ

ကြီးလုံမြို့မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.181, Xin 1st Rd., Xinyi Dist., Keelung City 201, Taiwan (R.O.C.)

(02)2427-1724

နယူးထိုင်ပေမြို့အစိုးရ

နယူးထိုင်ပေမြို့ မိသားစုပညာရေးစင်တာ

4F., No.1-1, Qiaozhong 1st St., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)

(02)22724881

ထိုင်ပေမြို့အစိုးရ

ထိုင်ပေမြို့ မိသားစုပညာရေးစင်တာ

5F., No.110, Jilin Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

(02)25419690轉20

ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ

ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.1, Juguang St., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

(03)3323885

ရှင်းကျူခရိုင်အစိုးရ

ရှင်းကျူခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.620, Xianzheng 2nd Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan (R.O.C.)

(03)6571045

ရှင်းကျူမြို့အစိုးရ

ရှင်းကျူမြို့ မိသားစုပညာရေးစင်တာ

2F., No.1, Ln. 15, Sec. 2, Dongda Rd., East Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (R.O.C.)

(03)5325885

မြောင်လိခရိုင်အစိုးရ

မြောင်လိခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.1121, Guohua Rd., Miaoli City, Miaoli County 360, Taiwan (R.O.C.)

(03)7350-746

ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရ

ထိုင်ကျုံးမြို့ မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.245, Sanxian St., East Dist., Taichung City 401, Taiwan (R.O.C.)

(04)22124885

ကျန်းဝခရိုင်အစိုးရ

ကျန်းဝခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.678, Sec. 2, Zhongshan Rd., Changhua City, Changhua County 500, Taiwan (R.O.C.)

(04)7261-827

ယွင်လင်ခရိုင်အစိုးရ

ယွင်လင်ခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.60, Nanyang St., Douliu City, Yunlin County 640, Taiwan (R.O.C.)

(05)5346885

ကျားယိခရိုင်အစိုးရ

ကျားယိခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.8, Sec. E., Xianghe 2nd Rd., Taibao City, Chiayi County 612, Taiwan (R.O.C.)

(05)3620747

ကျားယိမြို့အစိုးရ

ကျားယိမြို့ မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.269-1, Shanziding, East Dist., Chiayi City 600, Taiwan (R.O.C.)

(05)2754334

ထိုင်နန်မြို့အစိုးရ

ထိုင်နန်မြို့ မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.2, Huaxing St., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan (R.O.C.)

(06)6591068

ကောင်းရှုန်မြို့အစိုးရ

ကောင်းရှုန်မြို့ အစိုးရ မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.209, Zhongzheng 4th Rd., Qianjin Dist., Kaohsiung City 801, Taiwan (R.O.C.)

 

(07)2153918

ျင်တုံးခရိုင်အစိုးရ

ဖျင်တုံးခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.80, Huazheng Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan (R.O.C.)

(08)7378465

နန်ထိုခရိုင်အစိုးရ

နန်ထိုခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

1F., No.669, Zhongxing Rd., Nantou City, Nantou County 540, Taiwan (R.O.C.)

049-2248090-14

ရီလန်ခရိုင်အစိုးရ

ရီလန်ခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

1F., No.36, Sec. 1, Minquan Rd., Yilan City, Yilan County 260, Taiwan (R.O.C.)

(03)933-3837

၀ှါးလျမ်ခရိုင်အစိုးရ

၀ှါးလျမ်ခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.1, Daguhuwan Avenue, Hualien City, Hualien County 970, Taiwan (R.O.C.)

(03)8462860

ထိုင်တုံးခရိုင်အစိုးရ

ထိုင်တုံးခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.17, Sec. 2, Zhonghua Rd., Taitung City, Taitung County 950, Taiwan (R.O.C.)

089-341149

ဖုံဟူခရိုင်အစိုးရ

ဖုံဟူခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.21, Zili Rd., Magong City, Penghu County 880, Taiwan (R.O.C.)

(06)927-8885

ကျင်းမိန်ခရိုင်အစိုးရ

ကျင်းမိန်ခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.60, Minsheng Rd., Jincheng Township, Kinmen County 893, Taiwan (R.O.C.)

(082)325630

လျမ်ကျန်းခရိုင်အစိုးရ

လျမ်ကျန်းခရိုင် မိသားစုပညာရေးစင်တာ

No.76, Jieshou Vil., Nangan Township, Lienchiang County 209, Taiwan (R.O.C.)

(083)622-067

Was this information helpful? Yes    No