:::

Thông tin liên lạc hỗ trợ Cư dân mới chính phủ các huyện thị

nhãn
vị trí
Lượt : 324
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/6/1 上午 10:01:00

Huyện thị

Điện thoại liên lạc

Phòng chính sách nhân khẩu Cục Dân chính chính phủ Thành phố Đài Bắc

02-27256261

Phòng hộ chính Cục Dân chính chính phủ Thành phố Tân Bắc

02-29603456#8016

Phòng kế hoạch tổng hợp phụ nữ sở xã hội chính phủ Thành phố Đào Viên

03-3347368

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Huyện Chương Hóa

04-7531743

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Huyện Nghi Lan

03-9251000#3011

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Huyện Hoa Liên

03-8228557

Phòng phúc lợi xã hội sở xã hội chính phủ Huyện Bình Đông

08-7320415#5315

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Thành phố Gia Nghĩa

05-2254321#343

Phòng hộ chính Cục dân chính chính phủ Huyện Kim Môn

082-318823#62523

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Huyện Gia Nghĩa

05-3620123#403

Phòng hành chánh hộ tịch sở dân chính Huyện Nam Đầu

049-2246063

Phòng hộ chính Cục dân chính chính phủ Thành phố Đài Nam

06-3901087

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Huyện Miêu Dật

037-370576

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Huyện Tân Trúc

03-5518101#2175

Cục dân chính chính phủ Thành phố Cao Hùng

07-7995678#5139

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Thành phố Cơ Long

02-24312145

Phòng hộ chính Cục dân chính chính phủ Thành phố Đài Trung

04-22289111#29612

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Huyện Vân Lâm

05-5320199

Phòng hộ chính Cục dân chính chính phủ Huyện Bành Hồ

06-9274400#322

Phòng hộ chính sở dân chính chính phủ Thành phố Tân Trúc

03-5216121

Chính phủ Huyện Liên Giang

083623884

Chính phủ Huyện Đài Đông

089343639

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không