:::

Trợ cấp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

nhãn
vị trí
Lượt : 325
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:36:00

Nhằm hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt giải quyết khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ những trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ họ tự lập và cải thiện hoàn cảnh đời sống, nên xây dựng “Điều lệ hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm những đối tượng sau: trợ cấp kinh tế cho trường hợp khẩn cấp, trợ cấp chi phí cho con em trong sinh hoạt, trợ cấp kinh tế giáo dục con cái, trợ cấp kinh phí cho việc điều trị y tế bệnh tật, trợ cấp chi phí gởi nhà trẻ, trợ cấp chi phí pháp luật tố tụng và cho vay vốn lập nghiệp lãi thấp.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không