:::

ထိုင်ဝမ်တွင်နေထိုင်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းစာစောင်အကြမ်းဖျဉ်း

စာစောင်တွင် အပိုင်း ၁၀ ပိုင်းပါဝင်ပြီး(အိမ်ထောင်စုဇယား
ပိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနေထိုင်ရေးပိုင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးပိုင်း၊ ပညာ
ရေးပိုင်း၊ နေထိုင်ရေးပိုင်း၊ အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုပိုင်း၊ လူမှုဖူလုံ
ရေးပိုင်း၊ ကျန်းမာရေးပိုင်း၊ အလုပ်ပိုင်း၊ အကောက်ခွန်ပိုင်း)
အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ်၏ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်
လာများ၊ တရားဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များ အစရှိသည်တို့ကို
အမေးအဖြေပုံစံဖြင့် ဥပဒေအထောက်အထားများ၊ လျှောက်
ထားရန်ကန့်သတ်ချက်များ၊ လျှောက်ထားရန်စည်းမျဉ်းစည်း
ကမ်းများနှင့်ယူဆောင်လာရမည့်စာရွက်စာတမ်းများကို အ
ပြည့်အစုံရေးသားထားပြီး နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်များကိုး
ကားနိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

ဤစာအုပ်ဖြင့် နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်များ ထိုင်ဝမ်တွင်နေ
ထိုင်နေစဉ် အသုံးအဆောင်စာအုပ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အား ပတ်ဝန်းကျင်သစ်ကို အမြန်ကျွမ်းဝင်ပြီး ထိုင်ဝမ်
၏ဘက်စုံယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ပို၍ကြွယ်ဝစေသည်။

Was this information helpful? Yes    No