:::

Các địa điểm Trung tâm giáo dục gia đình tại địa phương huyện thị

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 532
Ngày : 2016/1/7
Cập nhật : 2016/6/1 上午 10:14:00

Đơn vị

website

Địa chỉ

Điện thoại

Chính phủ thành phố Cơ Long

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Cơ Long

Số 181 đường Tín Nhất thành phố Cơ Long

(02)2427-1724

Chính phủ thành phố Tân Bắc

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Tân Bắc

Lầu 4 số 1-1 đường Trung Nhất khu Bảng Kiều thành phố Tân Bắc

(02)22724881

Chính phủ thành phố Đài Bắc

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Bắc

Lầu 5 số 110 đường Cát Lâm khu Trung Sơn thành phố Đài Bắc

(02)25419690

Chính phủ Đào Viên

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đào Viên

Số 1 đường Lữ Quang khu Đào Viên thành phố Đào Viên

(03)3323885

Chính phủ huyện Tân Trúc

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Tân Trúc

Số 620 đường Huyện Chính 2 thị xã Trúc Bắc huyện Tân Trúc

(03)6571045

Chính phủ thành phố Tân Trúc

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Tân Trúc

Lầu 2 số 1 hẻm 15 đoạn 2 đường Đông Đại thành phố Tân Trúc

(03)5325885

Chính phủ huyện Miêu Lật

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Miêu Lật

Số 1121 đường Quốc Hoa thị xã Miêu Lật huyện Miêu Lật

(03)7350-746

Chính phủ thành phố Đài Trung

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Trung

Số 245 đường Tam Hiền khu đông thành phố Đài Trung

(04)22124885

Chính phủ huyện Chương Hóa

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Chương Hóa

Số 678 đoạn 2 đường Trung Sơn thành phố Chương Hóa

(04)7261-827

Chính phủ huyện Vân Lâm

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Vân Lâm

Số 60 đường Nam Dương thị xã Đẩu Lục huyện Vân Lâm

(05)5346885

Chính phủ huyện Gia Nghĩa

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Gia Nghĩa

Số 8 đoạn đông đường số 2 Tường Hòa thôn Tân Tường Hòa thị xã Thái Bảo huyện Gia Nghĩa

(05)3620747

Chính phủ thành phố Gia Nghĩa

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Gia Nghĩa

Số 269-1 Sơn Tử Đỉnh khu đông thành phố Gia Nghĩa

(05)2754334

Chính phủ thành phố Đài

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Nam

Số 2 đường Hoa Hưng khu Vĩnh Khang thành phố Đài Nam

(06)3129926

Chính phủ thành phố Cao Hùng

Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Cao Hùng

Số 209 đường Trung Chính 4 khu Tiền Kim thành phố Cao Hùng

 

(07)2153918

Chính phủ huyện Bình Đông

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Bình Đông

Số 80 đường Hoa Chính thành phố Bình Đông

(08)7378465

Chính phủ huyện Nam Đầu

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Nam Đầu

Lầu 1 số 669 đường Trung Hưng thị xã Nam Đầu

049-2248090-14

Chính phủ huyện Di Lan

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Di Lan

Lầu 1 số 36 đoạn 1 đường Dân Quyền thị xã Di Lan huyện Di Lan

(03)933-3837

Chính phủ huyện Hoa Liên

Trung tâm giáo dục gia đình huyện  Hoa Liên

Số 1 đại lộ Đạt Cố Hồ Vịnh thị xã Hoa Liên

(03)8462860

Chính phủ huyện Đài Đông

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Đài Đông

Số 17 đoạn 2 đường Trung Hoa thị xã Đài Đông huyện Đài Đông

089-341149

Chính phủ huyện Bành Hồ

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Bành Hồ

Số 21 đường Tự Lập thị xã Mã Công huyện Bành Hồ

(06)927-8885

Chính phủ huyện Kim Môn

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Kim Môn

Số 60 đường Dân Sinh thị trấn Kim Thành huyện Kim Môn

(082)325630

Chính phủ huyện Liên Giang

Trung tâm giáo dục gia đình huyện Liên Giang

Số 76 thôn Giới Thọ xã Nam Cang Mã Tổ

(083)622-067

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không