:::

Thực hiện trợ cấp Chương trình hỗ trợ giáo dục con em Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục Trung Quốc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 302
Ngày : 2016/1/7
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:04:00

Bộ Giáo dục nhằm quan tâm đến văn hóa và đời sống của con em Cư dân mới, hỗ trợ trong việc học tâp, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và hỗ trợ giải quyết các vấn đề nhận thức về bản sắc dân tộc, Chương trình này đã triễn khai thực hiện từ năm 2004 đến nay, Bộ Giáo dục duy trì phát động hỗ trợ các cơ quan chính quyền huyện thị thực hiện kế hoạch “ Chương trình hỗ trợ giáo dục con em Hôn phối nước ngoài và Đại Lục”, có 10 hạng mục xin trợ cấp được trình bày như sau :

1.Thực hiện phương án trợ giúp tư vấn

2.Tổ chức các khóa học dành cho phụ huynh nuôi dạy con cái

3.Tổ chức các hoạt động mừng lễ quốc tế hoặc giao lưu đa văn hóa

4.Tổ chức các diễn đàn thảo luận phương thức giáo dục

5.Tổ chức các diễn đàn dành cho giáo viên tiếp cận việc giảng dạy đa văn hóa

6.Thực hiện chương trình bổ túc văn hóa tiếng Trung

7.Biên tập in ấn hoặc thu thập tài liệu sách giáo khoa, sổ tay thường thức hoặc các loại giáo trình tài liệu nước ngoài.

8.Tổ chức thi tuyển toàn quốc về sáng tác giáo án xuất sắc nhất trong việc giáo dục đa văn hóa

9.Tổ chức các lớp dạy tiếng mẹ đẻ nối truyền

10.Tổ chức thi tuyển toàn quốc về các Bài viết tâm đắc học tập đa nguyên văn hóa và ngôn ngữ dành cho phụ huynh và con cái

Liên kết website theo dõi tình hình hoạt động : http://mucult.cyc.edu.tw

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không