:::

สถานการณ์โรคระบาดมีแนวโน้มลดลง ทำให้ทีมผลิตหน้ากากอนามัย ช่วยเหลือได้ทั้งภายในประเทศและยื่นมือช่วยเหลือต่างชาติได้

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 7
วันที่ : 2020/6/11
อัปเดต : 2020/6/11 上午 10:45:00

ศูนย์บัญชาการโรคระบาดเผยในวัน(ที่2)นี้ว่า เพื่อรับมือกับความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยเนื่องจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 จึงได้เริ่มใช้นโยบายเปิดรับหน้ากากอนามัย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ปี 2020 ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม โดยขยายกำลังการผลิตจากวันละ 2.71ล้านชิ้นเป็นวันละเกือบ 20 ล้านชิ้น

ศูนย์บัญชาการเผยว่า เพื่อความเสมอภาคในการซื้อ จึงมีการใช้นโยบายลงทะเบียนซื้อตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์เป็นต้นมาเป็นประเทศแรกของโลก ประชาชนสามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยโดยใช้บัตรประกันสุขภาพได้ที่ร้านยา/อนามัยใกล้บ้าน และในวันที่ 21 มีนาคมและ 22 เมษายน ก็ได้เปิดให้มีการใช้ระบบลงทะเบียนด้วยชื่อจริง(Real Name–System) 2.0 และ 3.0 ให้ประชาชนลงทะเบียนซื้อทางอินเตอร์เน็ตแล้วไปรับที่ร้านสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสามารถลงทะเบียนซื้อ/รับที่ได้สะดวกซื้อ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหน้ากากอนามัยของประชาชน จำนวนหน้ากากอนามัยที่สามารถซื้อได้ต่อครั้งก็มีการเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตจาก 7วัน 2ชิ้น เพิ่มเป็น 14วัน 9ชิ้น ซึ่งผลิตหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้ใช้แล้ว 700ล้านชิ้น นอกจากนี้ยังมีการดูแลชาวไต้หวันที่อยู่ต่างประเทศโดยถือเป็นข้อยกเว้นภายใต้นโยบายห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนสามารถส่งหน้ากากอนามัยให้คู่สมรสชาวต่างชาติหรือญาติภายใน 2 อันดับได้ 2 เดือนหนึ่งครั้ง คราวละ 30 ชิ้นตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป

ศูนย์บัญชาการฯชี้เพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในประเทศมีแนวโน้มลดลง หน้ากากอนามัยคงคลังมีจำนวนเพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์ของโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไปก็จะรับซื้อวันละ 8 ล้านชิ้น ส่วนจำนวนที่เหลือก็เปิดให้จำหน่ายภายในประเทศหรือส่งออกได้ โดยยังให้ใช้ระบบลงทะเบียนซื้อหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทีมหน้ากากอนามัยก็สามารถช่วยเหลือประชาชนในประเทศ ขณะเดียวกันก็ยื่นมือเข้าช่วยประเทศต่างๆ ซึ่งประชาชนยังสามารถหาซื้อหน้ากากอนามัย MIT ได้ในราคาชิ้นละ 5 ดอลล่าร์ไต้หวัน สามารถพก ส่งไปรษณีย์ หรือขนส่งไปยังต่างประเทศได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตส่งออก หากจำนวนหน้ากากอนามัยคงคลังมีจำนวนต่ำกว่า 100 ล้านชิ้น ก็จะรับซื้อเพิ่มให้ครบจำนวน 120 ล้านชิ้น

ศูนย์บัญชาการฯเผยว่า ปัจจุบันประชาชนทุกคนต่างมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างเพียงพอ ขอขอบคุณกองกำลังหนุนที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ขอบคุณสถาบันสิ่งทอที่ทำหน้าที่รับซื้อ และขอบคุณไปรษณีย์จงหวาที่รับหน้าที่ในการขนส่ง และในอนาคตก็จะผลักดันให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพทีดียิ่งขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพสินค้า MIT พร้อมทั้งช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองจากนานาประเทศ ผลักดันให้อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคเข้าสู่ตลาดสากล

Was this information helpful? Yes    No